ෂැංහයි Hotelex 2018

මස 26 වැනි දින, 2018 දින අපි HOTELEX ෂැංහයි ප්රදර්ශන සහභාගි වූහ. මේ වසරේ අපේ හෝටල් පහසුකම් හා සංඥා ගිවිසුම් අප සමග පිළිබඳව විමසීම සඳහා වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය, අපගේ ම වෙළෙඳ නාම JAWINKI හා S'SHOWER සකස් කර ඇත.

5 (2)

5 (3) 5 (4) 5


Post time: May-15-2018

WhatsApp Online Chat !