ෂැංහයි HOTELEX 2016

මාර්තු මස 28 වැනි දින, 2016, අපගේ සමාගමේ 8 කාර්ය මණ්ඩල ද Hotelex ෂැංහයි හි දී, අප කරන කාලය තුළ අපි ගොඩක් වැඩි නව සේවාදායකයින් ඇදගත් ජාත්යන්තර ප්රදර්ශනය, සහභාගි වී ඇත බව දෙවන වරටත් වන සහභාගී විය.
පහත සඳහන් ක්ෂේත්ර ඇතුළු චීනයේ විශාලතම වෙළඳ ප්රදර්ශන ලෙස හඳුන්වන Hotelex: හෝටල් කර්මාන්තය, හෝටල් හා ආපන ශාලා සඳහා සේවා, හෝටල් හා ආපන ශාලා සඳහා තාක්ෂණය, සැරසිලි, ආහාර සහ තවත් රටවල් 19 සිට ප්රදර්ශන සඳහා ලබා ගත හැකි 60000 ㎡ හා ප්රදර්ශණය 751 ඇත.

1 (2)

1 (3)

1


Post time: Apr-10-2016

WhatsApp Online Chat !