ප්රංශය EQUIP'HOTEL 2016

7 නොවැම්බර් 2016, අපගේ සමාගම 6 කාර්ය මණ්ඩල එය යුරෝපයේ biggiest හෝටල් නිෂ්පාදන ප්රදර්ශන එකක් ප්රංශය EQUIP'HOTEL 2016 සහභාගී වීම සඳහා පැරිස් වෙත ගොස්, අප යුරෝපීය හෝටල් සැපයුම්කරුවන් හා හෝටල් ගොඩක් දැන ගැනීමට මහා අවස්ථාවක් ලැබුණා.
2 (2)

2


Post time: Nov-25-2016

WhatsApp Online Chat !