වාර්ෂික පක්ෂය 2017

දෙසැම්බර් මස 24 වැනි දින, 2017 දින, JETWAY සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩල 200 කට වඩා සතර කරුණු Yangzhou හෝටල් වාර්ෂික පක්ෂ සහභාගී විය. කාරණය "ගුඩ් මිල, යහපත් තත්ත්ව, හොඳම සේවය" ට අනුව. අපි 2017 දී සාර්ථක සමරනු හා අනාගතය සඳහා අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. අප අනාගතයේදී අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩා හොඳ හා වඩා හොඳ නිෂ්පාදන මෙන්ම විශිෂ්ට සේවාව ලබා දිය යුතුය.              

4

4 (2)

4 (3)

4 (4)


Post time: Dec-28-2017

WhatsApp Online Chat !