ក្រុងស៊ាងហៃ Hotelex ឆ្នាំ 2018

នៅថ្ងៃទី 26, ឆ្នាំ 2018 យើងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ HOTELEX ទីក្រុងសៀងហៃ។ នៅឆ្នាំនេះយើងបានបង្កើតម៉ាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង JAWINKI និង S'SHOWER នេះទាក់ទាញអតិថិជនបន្ថែមទៀតដើម្បីសាកសួរអំពីសេវាសណ្ឋាគាររបស់យើងនិងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយយើង។

5 (2)

5 (3) 5 (4) 5


Post time: May-15-2018

WhatsApp Online Chat !